Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemeen

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen in het bezit van een Appti-kaart (respectievelijk genoemd een ‘Kaarthouder’ en een ‘Klantenkaart’) en regelen exclusief de contractuele relatie tussen de Kaarthouder en Colmar NV, gevestigd Industriepark De Bruwaan 93, 9700 Oudenaarde, BTW BE0402.851.787 (hierna genoemd ‘Colmar’).

 

Colmar behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen zonder de Kaarthouder hiervan individueel te moeten inlichten en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Kaarthouder. Alle aanpassingen van de Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Colmar (www.colmar.be, verder ‘Website’ genoemd). De Kaarthouder verbindt er zich toe op regelmatige basis de Algemene Voorwaarden op de Website van Colmar na te zullen lezen en deze te hebben aanvaard zonder voorbehoud. Het gebruik van de Klantenkaart door de Kaarthouder na een aanpassing van de Algemene Voorwaarden op de Website zal gelden als aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bij niet aanvaarding van de wijzigingen dient de Kaarthouder Colmar per aangetekend schrijven in kennis te stellen van beëindiging van zijn lidmaatschap.               
 

 

Lidmaatschap
 

De klantenkaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting door Colmar (met 7 vestigingen in België – de lijst met alle deelnemende vestigingen is onderaan deze pagina terug te vinden) uitgereikt aan natuurlijke personen vanaf 18 jaar. De Klantenkaart is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en voorzien van een uniek nummer. De Klantenkaart blijft te allen tijde eigendom van Colmar en kan op verzoek terug worden geëist van de Kaarthouder.

 

De Klantenkaart wordt geactiveerd door volledige registratie van de Kaarthouder op de www.appti.be (hierna genoemd ‘Appti’) of via de Appti-app. De registratie door de Kaarthouder op Appti of via de Appti-app geldt eveneens als toetreding van de Kaarthouder tot het Appti-getrouwheidsprogramma. Om de kaart te activeren en te starten met sparen, dient de Kaarthouder de verschillende stappen voor activatie te volgen op www.appti.be. De activatie gebeurt door het invoeren van de unieke 12 cijfercode van de kaart of het scannen van de barcode op de kaart zodat de kaart aan het profiel gelinkt kan worden.

Lidmaatschap staat ook open voor rechtspersonen of voor uitbaters, zelfstandige medewerkers of tijdelijke of voltijdse personeelsleden van Colmar.
 

Colmar behoudt zicht het recht voor om toetreding tot het spaarpuntenprogramma te weigeren, zonder enige motivatie, en om een Klantenkaart niet te activeren.

 

Voordelen en gebruik Klantenkaart

 

De Klantenkaart is geen betaalmiddel.

Mits voorlegging van een geactiveerde Klantenkaart bij elke afrekening aan de kassa van Colmar, zal Colmar de netto bedragen (totaalsom op kassaticket verminderd met eventuele kortingen, promoties e.a.) van de Kaarthouder bij elk bezoek bijhouden. De Kaarthouder kan gevraagd worden om samen met de Klantenkaart zijn identiteitskaart over te maken ter controle van het persoonlijke gebruik van de Klantenkaart.

 

De Kaarthouder heeft geen recht op Spaarkorting zonder het voorleggen van de Klantenkaart bij de afrekening en deze Spaarkorting kan evenmin nadien op de Klantenkaart worden geregistreerd.

 

Colmar kent een Spaarkorting toe aan de Kaarthouder bij elk bezoek aan één van de vestigingen van Colmar. Bij ieder bezoek ontvangt de Kaarthouder altijd 3% Spaarbedrag op het netto bedrag (totaalsom op kassaticket verminderd met eventuele kortingen, promoties e.a.). Indien de Kaarthouder Colmar opnieuw bezoekt binnen de 14 dagen na het laatste bezoek, dan ontvangt de Kaarthouder 4% Spaarbedrag op het netto bedrag (totaalsom op kassaticket verminderd met eventuele kortingen, promoties e.a.). Komt de Kaarthouder terug binnen de 7 dagen na het laatste bezoek, dan heeft de Kaarthouder recht op 5% Spaarbedrag op het netto bedrag (totaalsom op kassaticket verminderd met eventuele kortingen, promoties e.a.). De Kaarthouder kan zijn spaarkorting al verzilveren vanaf het tweede bezoek indien hij zijn geactiveerde Klantenkaart al bij het eerste bezoek heeft gebruikt bij de afrekening.

 

De voordelen verbonden aan de Klantenkaart zijn cumuleerbaar met de voordelen van andere promotionele acties in Colmar. De Kaarthouder ontvangt ook spaarkorting bij de meeneemdienst Colmar en bij aankoop van een cadeaubon in één van de deelnemende vestigingen van Colmar. Helaas kan geen Spaarkorting toegekend worden bij aankoop van een  cadeaubon via de Website noch bij verzilvering van de cadeaubon in het restaurant.

 

De Kaarthouder kan zelf bepalen om het opgespaarde bedrag al dan niet te verzilveren. Indien men het gespaarde bedrag wenst te verzilveren, dan kan enkel het volledig Spaarbedrag en niet slechts een deel hiervan ingezet worden. De Kaarthouder kan ook gewoon verder sparen en bij een volgend bezoek de volledige spaarkorting verzilveren.

 

De gespaarde Spaarkorting wordt nooit in speciën aan de Kaarthouder uitbetaald.

 

Indien de Kaarthouder niet actief op de nieuwsbrief van Colmar is geregistreerd, zal alsnog de Spaarkorting of andere voordelen (o.a. kortingen) toegekend worden.

 

Indien de Klantenkaart gedurende een periode van 12 maanden na de het laatste bezoek niet meer gebruikt wordt, alsook in ieder geval van fraude of misbruik, vervalt automatisch en van rechtswege het opgespaard Spaarbedrag en zal het lidmaatschap van de Kaarthouder automatisch worden geannuleerd. Indien de Kaarthouder opnieuw wenst toe te treden, dient hij zijn lidmaatschap te reactiveren op www.appti.be of hij kan een nieuwe kaart aan zijn bestaand profiel linken. De reactivatie van het lidmaatschap geeft geen herstel van het vervallen Spaarbedrag.

 

Enig misbruik van de Klantenkaart leidt tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting tot enig verder lidmaatschap of gebruiken van de Klantenkaart.

Kaarthouders die voordelen van de Klantenkaart trachten te verkrijgen of hebben verkregen door het verstrekken van valse informatie, of op andere ongepaste of frauduleuze wijze, zijn aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

 

Elk verlies of elke diefstal van, of schade aan, de Klantenkaart moet onmiddellijk aan Colmar worden gemeld, zodat een nieuwe kaart aan de Kaarthouder kan worden uitgereikt. Deze kan daarna gekoppeld worden aan het bestaand profiel van de Kaarthouder. Wanneer de nieuwe kaart gekoppeld is, dan gaat de reeds gespaarde korting niet verloren en kan de Kaarthouder verder sparen. De verloren of gestolen kaart dient wel uit het profiel verwijderd te worden. Er kunnen maximum 2 kaarten aan hetzelfde profiel gekoppeld worden.

 

Colmar is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie voor het gebruik en beheer van het getrouwheidsprogramma. Colmar wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten beheerd door het informaticasysteem achter het getrouwheidsprogramma. De onderneming kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van een materiële vergissing, drukfout of enige andere onopzettelijke fout of onzorgvuldigheid met betrekking tot de inlichtingen die via het getrouwheidsprogramma verspreid worden, of de toekenning van Spaarkorting gekoppeld aan het informaticasysteem. Indien geen gebruik kan gemaakt worden van het systeem door overmacht of ander mankement, kan de Kaarthouder de klantendienst contacteren via contact@appti.be voor verdere bijstand.

 

Colmar stelt alles in het werk om te zorgen dat de voordelen van het lidmaatschap correct worden toegekend, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval zij in de redelijke onmogelijkheid was haar verplichtingen niet na te komen. In eender welke hypothese en zonder enige uitzondering voor wat betreft de grond van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Colmar beperkt tot het bedrag van het voordeel dat de Kaarthouder uit hoofde van het lidmaatschap zou toegekend zijn of toegekend werd.

 

Colmar behoudt zich het recht voor om de juistheid van het toegekend Spaarbedrag te controleren en dit aantal te corrigeren indien er, volgens haar, fouten zijn vastgesteld zonder dat er hierover enige klacht geformuleerd kan worden.

 

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Colmar is begaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Kaarthouders. Het gebruik van persoonsgegevens die door Colmar verzameld worden geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna genoemd ‘Privacywet’) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

 

Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geeft de Kaarthouder toelating aan Colmar om zijn persoonsgegevens voor gepersonaliseerde aanbiedingen te gebruiken. De Kaarthouder geeft eveneens toelating om met hen te communiceren via alle mogelijk media, met inbegrip van e-mail. De gegevens worden door Colmar aangewend voor de volgende doelstellingen:

 • de door u gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. het wijzigen of aanpassen van persoonsgegevens;
 • uw ervaring op onze website verbeteren;
 • u getrouwheidsvoordelen aanbieden, bijv. promotionele acties en voordelen;
 • met u communiceren, bijv. om u op de hoogte te stellen van ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen en om u op de hoogte te houden van eventuele events;
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren;
 • fraude voorkomen;
 • de veiligheid van de website verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Kaarthouder het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres marketing@colmar.be hetzij per post naar het adres Industriepark De Bruwaan 93, 9700 Oudenaarde.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be

Opzegging van de Klantenkaart / Lidmaatschap

Colmar behoudt zich het recht voor om de Klantenkaart en het getrouwheidsprogramma te allen tijde te annuleren of te vervangen door een ander programma en de lidmaatschapscontracten prompt op te zeggen.

Overdracht of beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan door de Kaarthouder op elk moment, met of zonder motivering en zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigd worden door verzending van een aangetekend schrijven naar de hoofdzetel van Colmar.

Colmar behoudt zich het recht voor om, naar eigen redelijkheid, de Klantenkaart onmiddellijk in te trekken dan wel stop te zetten waardoor het lidmaatschap geschorst dan wel volledig beëindigd wordt en dit zonder noodzaak van enige motivering.

Deelnemende vestigingen

 • Colmar Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1073, 9051 Sint-Denijs-Westrem
 • Colmar Oostakker, Antwerpsesteenweg 1104, 9041 Oostakker
 • Colmar Aartselaar, Antwerpsesteenweg 23, 2630 Aartselaar
 • Colmar Groot-Bijgaarden, Schepen Gossetlaan 18, 1702 Groot-Bijgaarden
 • Colmar Kortrijk, Doorniksesteenweg 212, 8500 Kortrijk
 • Colmar Wezenberg, Gerard le Grellelaan 2, 2018 Antwerpen